Adatkezelési tájékoztató

A Servier (a Servier Hungária Kft. és a Servier Kutatóintézet Zrt.) ezúton tájékoztatja a pályázókat a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a pályázók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

 1. 1. Az adatkezelő neve:
  Servier Hungária Kft. és a Servier Kutatóintézet Zrt. (a továbbiakban együtt és külön-külön: Adatkezelő vagy Társaság)
 2. 2. Az adatkezelő értesítési címe:
  1062 Budapest, Váci út 1-3. 3. em
 3. 3. Elérhetőség:
  adatkezelo@servier.com;

Önnek jogában áll továbbá közvetlenül a Servier mint vállalkozáscsoport által kijelölt globális adatvédelmi tisztviselőhöz fordulni, akinek neve és elérhetősége:
Natacha Udo-Beauvisage, e-mail: natacha.udo-beauvisage@servier.com .

 1. 4. Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő által folytatott valamennyi adatkezelés minden esetben a pályázók önkéntes, tájékozott, előzetes és határozott hozzájárulása alapján történik. A személyes adatok kezelése során az adatok megismerésére, azok kezelésére és feldolgozására kizárólag az Adatkezelő jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő – munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – munkatársai jogosultak.

 1. 5. Az adatkezelés jogalapja:

A 2016/679/EU rendeletet az általános adatvédelmi rendeletet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett pályázók az önéletrajzuk Adatkezelő részére történő megküldésével vagy az Adatkezelő honlapján elérhető adatlap kitöltésével egyidejűleg, önkéntes hozzájárulnak az adatkezeléshez; illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés a szerződés (az esetleges munkaszerződése, vagy egyéb jogviszonyt rögzítő szerződés) megkötését megelőzően az érintett (azaz a pályázó) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A hozzájárulás bármikor indokolás nélkül visszavonható. A folyamatban lévő pályázat esetén az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a pályázat visszavonását is jelenti.

 1. 6. A kezelt adatok köre:

A pályázó által a jelentkezéskor megadott személyes adatokat Adatkezelő harmadik fél részére nem adhatja ki. Adatkezelő tájékoztatja a pályázókat, hogy nem minősül az adatok harmadik fél részére történő kiadásának, ha az adatokat Adatkezelő a cégcsoportjához tartozó cégek, elsősorban az anyavállalata részére továbbítja. A pályázó által a jelentkezés során megadott adatok jellemzően: Név (Keresztnév és vezetéknév), telefonszám, e-mail, lakcím, levelezési cím, születési hely és idő, fénykép, valamint az önéletrajzban, csatolt dokumentumokban és a nyilvános adatbázisokban szereplő, a pályázó által megjelenített és az adatkezelés céljához közvetlenül kapcsolódó további személyes adatok.

 1. 7. Az adatkezelés célja:

Jelentkezés esetén a pályázó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelő az általa meghirdetett, a pályázó számára szóba jöhető – végzettségének és szakmai pályafutásának megfelelő – álláslehetőséggel kapcsolatban a Servier munkatársa felvegye a pályázóval a kapcsolatot, a megadott elérhetőségeken a pályázót értesítse, illetve tájékoztatást nyújtson részére az álláspályázat újbóli megnyitásáról, valamint a jelentkező részére kedvező egyéb pályázatokról; illetve a pályázó által megpályázott pozíció vonatkozásában az esetleges szerződés megkötését megelőzően a pályázó kérésére történő lépések megtétele érdekében.

 1. 8. Az adatkezelés időtartama:

A pályázó által önkéntesen kapcsolatfelvétel céljából megadott adatokat az Adatkezelő az alábbi időtartamig jogosult kezelni.

 • amennyiben a pályázó nem meghirdetett állásajánlatra nyújtotta be a pályázatát, abban az esetben a benyújtott anyag és valamennyi személyes adat 1 év után törlésre kerül, ezen időn belül Társaság jogosult megkeresni a pályázót álláspályázattal kapcsolatban.
 • amennyiben a pályázó nem felel meg az általa megpályázott állás feltételeinek, vagy ha nem a pályázó lesz a nyertes pályázó, az adatait a pályázat elbírálását követő 1 évig a Társaság megőrzi annak érdekében, hogy a pályázót álláspályázattal kapcsolatban újra megkeresse,
 • nyertes pályázó esetén a pályázat teljes idejére a pályázat kapcsán hozott döntés meghozataláig és a kapcsolódó szerződés megkötéséig; a munkaszerződés megkötését követően az adatkezelésre a munkaviszonyra irányadó szabályok szerint kerül sor,
 • amennyiben a Pályázó az adatok törlését kéri, úgy az adatok törlésére irányuló kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon, de legkésőbb 30 napon belül az Adatkezelő törli az adatokat. Az adatok törlése folyamatban lévő pályázat esetén a pályázat visszavonását jelenti.
 1. 9. A személyes adatok törlése:

A pályázó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az adatkezelo@servier.com címre tudja eljuttatni. Az Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon, de legkésőbb 30 napon belül törli az adatokat. Törlés esetén az adatok nem állíthatók helyre.

 1. 10. Adattovábbítás:

A jelentkezés keretében a pályázó által megadott személyes adatok harmadik személyek részére történő átadására nem kerül sor. Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a vállalkozáscsoporthoz tartozó cégek, elsősorban az anyavállalat részére továbbíthatja.

 1. 11. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A pályázónak ebben az esetben joga van a pályázata visszavonására.

 1. 12. A pályázók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

A GDPR III. fejezete alapján a Pályázó jogosult:

 • a Pályázóra vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést kérni;
 • a személyes adatai helyesbítését kérni;
 • a személyes adatai törlését kérni;
 • a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
 • adathordozhatóság biztosítását kérni;
 • tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást);
 • tiltakozni az automatikus döntéshozatallal összefüggésben (ideértve a profilozást is).
 • A kérelmet e-mailben az adatkezelo@servier.com címre vagy a Servier Hungária Kft. 1062 Budapest, Váci út 1-3. 3. em levelezési címére postai küldeményben kell eljuttatni, amire egy hónapon belül választ kap a Pályázó, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket a Servier.

   

  1. 13. Jogérvényesítési lehetőségek:

  A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a GDPR valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság segítségét is (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834.)

  További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse cégünket a adatkezelo@servier.com e-mail címen.

   

  Utolsó frissítés: 2020. december 1.